ANUNCIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS EN GALICIA

A continuación se muestran enlaces con información referente a anuncios de licitaciones públicas de obras, servicios y suministro, convocados por organismos públicos ubicados en Galicia. La frecuencia de actualización es de 24 horas. Para la búsqueda de información de licitaciones más personalizada consúltenos.

ANUNCIOS LICITACIONES DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTRO

 1. Subministración e mantemento dun sistema de alimentación ininterrompida - ID: 728008
  Fecha de publicación: 03-06-2020
 2. Expediente 85/2020. Contratación da subministación de composteiros individuais (COIN) e unidades modulares de compostaxe (UMC) para a formación de centros de compostaxe comunitaria (CCC) ao abeiro das subvencións para a consolidación do Plan REVITALI...
  Fecha de publicación: 03-06-2020
 3. CXT-2020-0014:Expediente para a contratación do servizo consistente no desenvolvemento, eolución e coordinación das funcionalidades na Área Tributaria do Sistema de información Analítico (SIAN_Tributario) - ID: 728380
  Fecha de publicación: 03-06-2020
 4. CXT-2020-0012:Expediente para a contratación do servizo para a evolución funcional e tecnolóxica do Sistema de Licitación Electrónica (SILEX), mediante regulación harmonizada. - ID: 728379
  Fecha de publicación: 03-06-2020
 5. Expediente núm.: 214/2020 Procedemento: Expediente núm.: 214/2020 Servizo de asistencia técnica integral especializada aos servizos técnicos municipais na elaboración da documentación técnica e económica necesaria nos procedementos de contratación...
  Fecha de publicación: 03-06-2020
 6. Xestión da Escola Municipal de Ximnasia Ritmica - ID: 728378
  Fecha de publicación: 03-06-2020
 7. Servizo de vixilancia e seguridade do edificio sede da Institución do Valedor do Pobo - ID: 728377
  Fecha de publicación: 03-06-2020
 8. Procedemento aberto suxeito a regulación harmonizada da contratación mixta dos Servizos Enerxéticos do Alumeado Exterior e os edificios municipais, cofinanciado polo fondod Europeo de Desenvolvemento rexional no marco do Programa Operativo de Creceme...
  Fecha de publicación: 03-06-2020
 9. AMT-2020-0065:Servizo de Evolución da Sede electrónica da Xunta de Galicia e do Rexistro electrónico de apoderamentos de Galicia, cofinanciado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-20...
  Fecha de publicación: 03-06-2020
 10. 4727/2019. Licitación da venda mediante subasta de vehículos de titularidade municipal en desuso. - ID: 701858
  Fecha de publicación: 03-06-2020
 1. Servizo para a impresión, personalización e subministración de títulos de certificados de profesionalidade, mediante acordo marco cun único empresario (exp.: 2020_005_SXT_OPL) - ID: 722224
  Fecha de publicación: 31-05-2020
 2. PASS003/20: Contratación da Subministración de pedraplén para os camiños da z.c.p. de Nogueira no concello de Meis (Pontevedra)por procedemento aberto supersimplificado, para a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA, S.A.) - ID: 72...
  Fecha de publicación: 30-05-2020
 3. PAS001/20: Contratación da Subministración de material de préstamo para camiños da z.c.p. de Nogueira (Meis), por procedemento aberto simplificado, para a Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A. (SEAGA, S.A.) - ID: 720930
  Fecha de publicación: 30-05-2020
 4. Subministración, instalación e configuración dunha nova cabina de backup en disco con capacidade de VTL(Virtual Tape Library) para a ampliación do sistema de backup da UDC EMC DataDomain 2500, con capacidade de polo menos 32TB netos (véxase descrició...
  Fecha de publicación: 25-05-2020
 5. Contratación non suxeita a regulación harmonizada, polo procedemento aberto multicriterio, tramitación ordinaria da: subministración de vestiario e calzado para o persoal da AXI, de clave SC/20/043.08. S/007/2020 - ID: 720921
  Fecha de publicación: 22-05-2020
 6. " Accesos a Observatorio Astronómico. Lugar de Camporaso. A Veiga" - ID: 720932
  Fecha de publicación: 19-05-2020
 7. Convocatoria de Consulta Preliminar ao Mercado no marco do proxecto Innovaugas 4.0. Clave: CPM.Innovaugas. Esta actuación cofinanciarase pola Unión Europea nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 2014-2020 (FEDER). Unha maneira de face...
  Fecha de publicación: 12-05-2020
 8. Adecuacion e ampliacion do dique de abrigo do porto de Cesantes. Cesantes-Redondela. Pontevedra - ID: 715416
  Fecha de publicación: 12-05-2020
 9. Subministración de equipamento tecnolóxico e didáctico para os ciclos de Formación Profesional que se imparten nos distintos centros educativos que dependen da Consellería. Expediente: ED-04/20 SU - ID: 679006
  Fecha de publicación: 07-05-2020
 10. Servizo de limpeza de oficinas de emprego e centros de formación da provincia da Coruña - ID: 714151
  Fecha de publicación: 05-05-2020
 1. Concesión administrativa de uso privativo da vía pública para a instalación dun sistema de préstamo de bicicletas eléctricas para rutas turísticas - ID: 723235
  Fecha de publicación: 22-05-2020
 2. 403X-20 Acondicionamento de novos espazos na Facultade de Ciencias de Lugo mediante a reforma dun antigo laboratorio docente - ID: 719883
  Fecha de publicación: 15-05-2020
 3. Subministración dun vehículo pick-up mediante arrendamento sen opción de compra (renting) Exp. 127/2020 - ID: 719204
  Fecha de publicación: 15-05-2020
 4. Servizo integrado de helicópteros, técnicos coordinadores e técnicos analistas con destino á prevención, vixilancia e coordinación de medios aéreos de defensa contra incendios forestais durante os anos 2020, 2021 e 2022. (Expte 5/2020) - ID: 713598
  Fecha de publicación: 15-05-2020
 5. Lectura de contadores e precinto de racores no Concello de Caldas de Reis - ID: 719885
  Fecha de publicación: 15-05-2020
 6. Subministración de gases comprimidos para o Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia, e mantemento da rede de distribución de gases en envases de alta presión. Expediente 11/2020 CA - ID: 711532
  Fecha de publicación: 13-05-2020
 7. Mellora capa rodadur de camiños e vías municipais. - ID: 717386
  Fecha de publicación: 12-05-2020
 8. Adjudicación de diversos contratos de seguros: Seguro flota de vehículos, seguro de daños materiales, seguro de accidentes para participantes en actividades deportivas. - ID: 712375
  Fecha de publicación: 30-04-2020
 9. Subministración de equipamento diverso para as emerxencias, destinado aos concellos de menos 50.000 habitantes, que dispoñan de agrupacións de voluntarios de protección civil (7 lotes), cofinanciado nun 80% polo fondo Europeo de desenvolemento rexion...
  Fecha de publicación: 29-04-2020
 10. Obra de mellora do sistema de abastecemento en Betanzos. Fase I (A Coruña). OH.215.1096. O obxecto desta contratación cofinanciarase pola Unión Europea a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) nun 75% do gasto elexible, no...
  Fecha de publicación: 29-04-2020
 1. RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se publica la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as y se aprueba la oferta de destinos en el ciclo de adjudicación correspondiente al año 2020 del...
  Fecha de publicación: 04-06-2020
 2. Sumario
  Fecha de publicación: 04-06-2020
 3. RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2020 por la que se anuncia la convocatoria del proceso de selección para el puesto de jefe de la División de Innovación Tecnológica y Telecomunicaciones, bajo la modalidad de alta dirección.
  Fecha de publicación: 03-06-2020
 4. RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban y se hacen públicos los listados provisionales de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para el ingreso, por el turno de promoció...
  Fecha de publicación: 03-06-2020
 5. RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban y se hacen públicos los listados provisionales de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para el ingreso, por el turno de promoció...
  Fecha de publicación: 03-06-2020
 6. RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban y se hacen públicos los listados provisionales de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para el ingreso, por el turno de promoció...
  Fecha de publicación: 03-06-2020
 7. RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban y se hacen públicos los listados provisionales de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para el ingreso, por el turno de promoció...
  Fecha de publicación: 03-06-2020
 8. Sumario
  Fecha de publicación: 03-06-2020
 9. ORDEN de 1 de junio de 2020 por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo vacante en esta consellería, anunciada mediante la Orden de 10 de diciembre de 2019 (Diario Oficial de...
  Fecha de publicación: 02-06-2020
 10. RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se publica la relación provisional de admitidos/as y excluidos/as y los resultados provisionales de baremación en el proceso de actualización de las listas de s...
  Fecha de publicación: 02-06-2020

Relación de Organismos Públicos: Si tiene interés por que aparezca información de algún organismo en concreto, consúltenos y vemos que información disponible podemos incluir.

Fuente: La información anterior ha sido extraída directamente de los dominios web vinculados a cada uno de los enlaces referenciados, se puede consultar el origen de la misma en el propio link al que dirija el enlace, y si no fuera así, consúltenos.

SERVICIO DE CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA PLACSP PARA RECIBIR ALERTAS

Le ofrecemos la configuración de un servicio que es gratuito, y que le permitirá recibir información sobre licitaciones al momento, sin intermediarios ni costes.

Para conocer la información y avisos sobre licitaciones que se van publicando, enterarse de forma rápida de los anuncios de licitación de obras, servicios o suministros ajustados a su empresa, recibir alertas de forma directa sin intermediarios y sin coste, le recomendamos que utilice la Plataforma de Contratación del Sector Público PLACSP (dependiente del Ministerio de Hacienda). Esta plataforma de licitación electrónica es el buscador oficial del Estado de España, por lo que la información que en ella se publica es completa, directa y la única válida para cuando prepare y presente licitaciones, y ademas su uso es GRATIS.

Para lograr que la plataforma electrónica realice la búsqueda de licitaciones, y obtener el máximo rendimiento de los anuncios de licitaciones, es necesario configurar de forma personalizada su buscador. Realizar esta configuración de búsqueda es complejo, pues para que se puedan recibir alertas de licitaciones de obras, servicios o suministro en su email de forma personalizada, se necesita realizar un estudio de contratos, tipos de licitación, etc… y la posterior aplicación de su resultado a la configuración del buscador PLACSP.

Nuestro equipo tiene la experiencia y formación necesaria para asesorarle y configurar el buscador PLACSP, de forma que usted pueda recibir la alertas de avisos de licitaciones nuevas, anuncios, adjudicaciones, etc… ajustadas a su perfil de empresa. Si está interesado en configurar este servicio, que como le decimos, ofrece de forma gratuita PLACSP, y obtener de él el máximo rendimiento para sus licitaciones, póngase en contacto con nuestro equipo para hacerle un presupuesto sin compromiso.