COMPLETE PREPARATION OF PUBLIC BIDDING OF SPAIN FOR FOREIGN COMPANIES

Advice for foreign companies in public bidding in Spain

Licitación publica en Europa: España – Bulgaria

(Public tender in Europe: Spain – Bulgaria)

Публичен търг в Европа: Испания – България

Обществените поръчки в Испания представляват между 10% и 20% от испанския БВП, така че има неоспоримо значение в икономиката и има много възможности за бизнес за българските компании.

Почти 34% от държавните договори участва само една компания, а в 65% от договорите има 3 или по-малко участници. Тези цифри правят Испания една от европейските държави с най-ниско участие на компании в публични търгове и възможност за чуждестранните компании да сключват договори с испанския публичен сектор, получавайки договорите си чрез публични търгове.

По-долу показваме данни за обществените поръчки в Испания, свързани с вида на публичната администрация, вида на договора, обществените работи, услуги или доставки, и сумата.

Licitación publica en Europa: España – Bulgaria

La contratación pública de España representa entre el 10% y el 20% del PIB español, por lo que tiene una innegable relevancia en la economía, y son numerosas las oportunidades de negocio para las empresas de Bulgaria.

Casi un 34% de los contratos estatales solo participa una empresa y en un 65% de los contratos hay 3 o menos participantes. Estas cifras convierten a España en uno de los países europeos con menor participación de empresas en las licitaciones públicas, y una oportunidad para que empresas extranjeras puedan contratar con el Sector Público Español, consiguiendo sus contratos mediante licitación pública.

A continuación, se muestran datos de los contratos públicos de España, relacionando el tipo de administración pública, el tipo de contrato, de obra pública, de servicios o de suministro, con el importe.

Public tender in Europe: Spain – Bulgaria

Public procurement in Spain represents between 10% and 20% of Spanish GDP, so it has an undeniable relevance in the economy, and there are numerous business opportunities for bulgarian companies.

Almost 34% of state contracts only one company participates and in 65% of the contracts there are 3 or fewer participants. These figures make Spain one of the European countries with the lowest participation of companies in public tenders, and an opportunity for foreign companies to contract with the Spanish Public Sector, obtaining their contracts through public bidding.

Below, we show data on public contracts in Spain, relating the type of public administration, the type of contract, public works, services or supply, with the amount.

ESTADO CENTRAL

AUTONÓMICO - COMUNIDADES

LOCAL - AYUNTAMIENTOS

La propuesta que presenta el licitador en la licitación pública en España.

(The proposal presented by the bidder in the public tender in Spain.)

Предложението, представено от дружество на публичен търг, е офертата, която посоченото дружество прави във връзка с търсенето, което е поискано в публичния търг, може да бъде работа, да предостави услуга, да обслужва доставка и т.н. …

В офертата участникът в търга може просто да посочи сумата, за която ще извърши работата, да предостави услугата или да обслужи доставката, което е известно като публично наддаване от тип аукцион или също в предложението, което представя от цената, опишете какви функции има работата, тази услуга или предлаганата доставка, което е известно като публичен търг.

Информацията, която представлява предложението, може да бъде разделена на две групи – административна, правна, професионална и улесняваща документация и документация, свързана с икономическото предложение и техническото проучване.

Документите, които събират информацията, която фирмата предлага, както икономическото предложение, така и техническото предложение (резултат от техническото проучване), се вписват в пликове и тези пликове, заедно с тръжните документи вътре, се депозират в регистрацията на Възложителя.

Много е важно внимателно да напишете всички тръжни документи и да направите пликовете, както е установено в тръжните документи, тъй като ако нарушим някоя от тези клаузи, нашата оферта ще бъде изключена от процедурата за публично наддаване, като загубим всички възможности за възлагане на договора за строителство, услуги или доставка.

Все повече оферти за обществени услуги се обработват чрез електронен търг. Документите, които трябва да бъдат изпратени по електронен път, са предимно идентични с тези, представени физически в регистъра или по пощата, освен ако в електронен търг пликовете не са виртуални. Също толкова е необходимо да се знае процедурата за електронно представяне на оферти в договори за услуги, като например правилното конфигуриране на електронното устройство, въпреки това платформата за електронно договаряне на публичния сектор обикновено създава проблеми.

La propuesta que presenta una empresa en una licitación pública, es la oferta que dicha empresa realiza en relación a la demanda que se solicita en la licitación pública, puede ser una realizar una obra, prestar un servicio, servir un suministro, etc…

En la oferta, el licitador puede simplemente indicar el importe por el cual va a realizar la obra, prestar el servicio o servir el suministro, que es lo que se conoce como licitación pública tipo subasta, o también, en la oferta que presente, además del precio, describir qué características tiene esa obra, ese servicio o ese suministro ofrecido, que es lo que se conoce como concurso público.

La información que compone la proposición se puede dividir en dos grupos, la documentación administrativa, jurídica, profesional y habilitante, y la documentación relativa a la oferta económica y estudio técnico.

Los documentos que recogen la información que la empresa ofrece, tanto la proposición económica, como la proposición técnica (fruto del estudio técnico), se introducen en sobres, y estos sobres, junto con los documentos de la licitación en su interior,  se depositan en el registro del Órgano de Contratación.

Es importantísimo redactar meticulosamente todos los documentos de la licitación y hacer los sobres según se establezca en los pliegos de la licitación, ya que si incumplimos alguna cláusula de estos, nuestra oferta será excluida del proceso de licitación pública, perdiendo todas las opciones de resultar adjudicatarios del contrato de obras, servicios o suministro.

Cada vez más licitaciones públicas de servicios se tramitan mediante licitación electrónica. Los documentos a presentar de forma electrónica son en su mayoría idénticos a los que se presentan de forma física en el registro o por correo postal, salvo que en una licitación electrónica los sobres son virtuales. Es igual de necesario conocer el procedimiento de presentación electrónica de las ofertas en contratos de servicios, como disponer del dispositivo electrónico correctamente configurado, aun así, la plataforma de contratación electrónica del sector público suele dar problemas.

The proposal presented by a company in a public tender, is the offer that said company makes in relation to the demand that is requested in the public tender, may be a work, provide a service, serve a supply, etc …

In the offer, the bidder can simply indicate the amount for which he will perform the work, provide the service or serve the supply, which is what is known as a public tender type auction, or also, in the offer presented, in addition of the price, describe what characteristics that work has, that service or that supply offered, which is what is known as a public tender.

The information that composes the proposal can be divided into two groups, the administrative, legal, professional and enabling documentation, and the documentation related to the economic offer and technical study.

The documents that collect the information that the company offers, both the economic proposal, and the technical proposal (the result of the technical study), are placed in envelopes, and these envelopes, together with the tender documents inside, are deposited in the registry of the Contracting Authority.

It is very important to write meticulously all the bidding documents and make the envelopes as established in the tender documents, because if we fail to comply with any clause of these, our bid will be excluded from the bidding process, losing all options of being awarded of the works, services or supply contract.

More and more public services bids are processed through electronic bidding. The documents to be submitted electronically are mostly identical to those presented physically in the register or by mail, except that in an electronic tender the envelopes are virtual. It is equally necessary to know the procedure of electronic presentation of offers in service contracts, such as having the electronic device properly configured, even so, the electronic procurement platform of the public sector usually gives problems.

SERVICIO DE PREPARACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA

(SERVICE FOR THE PREPARATION OF PUBLIC BIDS IN SPAIN)

Всеки публичен търг в Испания изисква представяне на различна и конкретна документация.

За да се запознаем максимално с офертата и нейните условия, нашият екип ще анализира цялата документация на обществения търг и оттам ще отговаря за правилното изготвяне на всички необходими документи за публичния търг.

Съветваме и подготвяме правилно всички документи от публичния търг за услуги:

 • PDF документация на пликове за подаване на документи и предложения в търга.
 • PDF документация за индекси, декларации, икономическа платежоспособност, техническа платежоспособност, гаранции и т.н…
 • Ние ви съветваме при проучването на икономическото предложение и да подготвите икономическото предложение.
 • Съветваме ви при техническото проучване на услугата и подготвяме техническата документация, която да представите.

Cada licitación pública en España, requiere presentar una documentación distinta y específica.

Con el fin de conocer al máximo la licitación y sus condicionantes, nuestro equipo analizará toda la documentación de la licitación pública, y a partir de ahí, se encargará de elaborar correctamente todos los documentos necesarios para la licitación pública.

Le asesoramos y preparamos todos documentos de la licitación pública de servicios de forma correcta:

 • Documentación PDF de sobres de presentación de documentos y propuestas en la licitación.
 • Documentación PDF de Índices, declaraciones, solvencia económica, solvencia técnica, garantías etc…
 • Le asesoramos en el estudio de la oferta económica y le preparamos la proposición económica.
 • Le asesoramos en el estudio técnico del servicio y le preparamos la documentación técnica a presentar.

Each public tender in Spain, requires presenting a different and specific documentation.

In order to get to know the bidding process and its conditions, our team will analyze all the documentation of the public tender, and from there, it will be in charge of correctly elaborating all the necessary documents for the public bidding.

We advise and prepare all documents of the public tender of services correctly:

 • PDF documentation of envelopes for the presentation of documents and proposals in the tender.
 • PDF documentation of indices, declarations, economic solvency, technical solvency, guarantees etc …
 • We advise you in the study of the economic offer and we prepare the economic proposal.
 • We advise you on the technical study of the service and prepare the technical documentation to present.

SEGURIDAD DE PRESENTAR CORRECTAMENTE LICITACIÓN EN ESPAÑA

(SECURITY TO SUBMIT CORRECTLY TENDER IN SPAIN)

Представянето на цялата документация за наддаване на услуги често е сложно, има много условия, технически и икономически, така че да се пренебрегне някои от тях е лесно, а последствията от това са жалко, тъй като компанията би била изключена от наддаването на услугата ,

Услугата ни за подготовка на публични търгове за договори за услуги е адаптирана към офертата, на която искате да подадете оферта, както в частта от икономическата документация, така и в техническата документация, ако е необходимо. Ние подготвяме цялата необходима документация, съобразявайки се с условията на публичното наддаване на услугите, които посочвате, и с изискванията, които ни изпращате, ще ви посъветваме да получите договора за обществена услуга.

Presentar toda la documentación de la licitación de servicios es en muchas ocasiones complicado, existen muchos condicionantes, tanto técnicos como económicos, por lo que pasar por alto alguno de ellos es fácil y sus consecuencias lamentables, pues la empresa quedaría excluida de la licitación del servicio.

Nuestro servicio de preparación de licitaciones públicas de contratos de servicios se adapta a la licitación a la que usted desee presentar una oferta, tanto en la parte de la documentación económica como la documentación técnica si fuera necesario. Preparamos toda la documentación necesaria, ajustándonos a las condiciones de la licitación pública de servicios que nos indique y a las exigencias que usted nos transmita, le vamos a asesorar para conseguir el contrato público del servicio.

Presenting all the documentation of the tender for services is often complicated, there are many constraints, both technical and economic, so to ignore any of them is easy and its unfortunate consequences, as the company would be excluded from the tender of the service .

Our service of preparation of public bids for service contracts is adapted to the bidding process to which you wish to submit an offer, both in the part of the economic documentation and the technical documentation if necessary. We prepare all the necessary documentation, adjusting to the conditions of the public bidding for services that you indicate and to the requirements that you transmit to us, we will advise you to get the public contract of the service.

PRESENTAR UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA EN ESPAÑA

(SUBMIT AN ELECTRONIC TENDER IN SPAIN)

Държавната платформа за договаряне или общественият сектор позволява подготовката и подаването на електронни оферти от участника в търга, много органи за обществени поръчки изискват това да бъде формата на представяне на техните оферти в обществени поръчки в Испания. Представянето на цялата документация на електронния търг често е сложно, има много условия, които обикновено се дават в последния момент, така че пренебрегването на някое от тях е лесно и последствията му са жалко, тъй като фирмата, която оферира, би била изключена. Всеки електронен публичен търг изисква представяне на различна и конкретна документация. Нашият екип може да ви помогне да подготвите правилно цялата електронна документация за обществени поръчки и да ви насочи как трябва да подадете офертата, използвайки вашия компютър.

La Plataforma de Contratación del Estado, o Sector Público, permite la preparación y presentación de ofertas electrónicas por parte del licitador, muchos órganos de contratación pública exigen que esta sea la forma de presentación de sus ofertas en los contratos públicos en España. Presentar toda la documentación de la licitación electrónica es en muchas ocasiones complicado, existen muchos condicionantes, que se suelen dar a ultima hora, por lo que pasar por alto alguno de ellos es fácil y sus consecuencias lamentables, pues la empresa licitadora quedaría excluida. Cada licitación pública electrónica, requiere presentar una documentación distinta y específica. Nuestro equipo le puede ayudar a preparar toda la documentación de la licitación pública electrónica de forma correcta, y guiarle en como debe presentar la oferta mediante su ordenador.

The Contracting Platform of the State, or Public Sector, allows the preparation and presentation of electronic offers by the bidder, many public procurement bodies demand that this be the form of presentation of their offers in public contracts in Spain. Presenting all the documentation of the electronic tender is often complicated, there are many constraints, which are usually given at the last minute, so to ignore any of them is easy and its consequences unfortunate, because the bidding company would be excluded. Each electronic public tender requires the presentation of different and specific documentation. Our team can help you prepare all the documentation of the electronic public tender correctly, and guide you on how to present the offer through your computer.

¿QUÉ LE OFRECEMOS?

(WHAT DO WE OFFER?)

 • Опит в представянето на публични търгове за услуги, доставки и работи в цяла Испания.
 • Опит в изпълнението на обществени поръчки за обществения сектор в цяла Испания.
 • Ние се адаптираме към вашите специфични нужди.
 • Не искаме премии, ако е победител в публичния търг.
 • Ние не подготвяме техническото или икономическото проучване на един и същ търг за повече от една компания.
 • Experiencia en la presentación de licitaciones públicas de servicios, suministro y obras en toda España.
 • Experiencia en la ejecución de contratos públicos al Sector Público de toda España.
 • Nos adaptamos a sus necesidades concretas.
 • No exigimos primas si resulta adjudicatario de la licitación pública.
 • No elaboramos el estudio técnico ni económico de la misma licitación para más de una empresa.
 • Experience in the presentation of public tenders for services, supply and works throughout Spain.
 • Experience in the execution of public contracts to the Public Sector of all Spain.
 • We adapt to your specific needs.
 • We do not demand premiums if the winner of the public tender.
 • We do not elaborate the technical or economic study of the same tender for more than one company.

EL TIEMPO DISPONIBLE ES MUY IMPORTANTE

(THE AVAILABLE TIME IS VERY IMPORTANT)

Крайният срок за подготовка на цялата документация на публичен търг в Испания обикновено е около 25 календарни дни, така че е жизненоважно да се свържете с нашия екип възможно най-скоро, за да имаме възможно най-много време за завършване Той изучава публичните търгове, както в частта си от административната, така и при икономическата и техническата документация, ако е необходимо. Преди изтичането на срока обикновено тръжната документация, заедно с нея, ако е необходимо, с техническото си проучване, технически отчет, отчет и т.н. … се доставят в PDF формат онлайн.

El plazo para preparar toda la documentación de una licitación pública en España suele ser de unos 25 días naturales, por lo que es de vital importancia ponerse en contacto con nuestro equipo cuanto antes, con el objetivo de disponer del mayor tiempo posible para realizar un completo estudió de la licitación pública, tanto en su parte de documentación administrativa y económica como técnica si fuera necesario. Antes de que acabe el plazo, normalmente la documentación de la licitación, junto, si es el caso, con su estudio técnico, memoria técnica,  informe, etc… se entrega en formato PDF de forma online.

The deadline to prepare all the documentation of a public tender in Spain is usually about 25 calendar days, so it is vital to get in touch with our team as soon as possible, in order to have as much time as possible to complete a full studied the public bidding, both in its part of administrative and economic documentation and technical if necessary. Before the deadline, normally the documentation of the tender, together, if it is the case, with its technical study, technical report, report, etc … is delivered in PDF format online.

EL EQUIPO DE Tulicitacionpublica

(THE TEAM Tulicitacionpublica)

Екипът ни се състои от два отдела:

 • Катедра за технически изследвания: Инженери и Архитекти.
 • Катедра по икономически и административни изследвания: ADE и Business Studies.

Натрупахме богат опит в цялостната подготовка на публичните търгове, специализирахме се в подготовката, анализа и проучването на офертите за обществени работи, услуги и доставки за обществения сектор.

Nuestro equipo esta formado por dos departamentos:

 • Departamento de estudio técnico: Ingenieros y Arquitectos.
 • Departamento de estudio económico y administrativo: ADE y Ciencias Empresariales.

Hemos acumulado una amplia experiencia en la preparación completa de licitaciones públicas, nos hemos especializado en la elaboración, análisis y estudio de licitaciones de obras públicas, servicios y suministros al Sector Público.

We have accumulated extensive experience in the complete preparation of public tenders, we have specialized in the preparation, analysis and study of public works tenders, services and supplies to the Public Sector.
public tender spain foreign companies bidding bidder

Contact form to prepare public tender in Spain

We prepare the documentation for foreign companies.

If you prefer, you can consult us by WhatsApp, write to us atestudiotecnico@tulicitacionpublica.com or fill out the form below, we will contact you as soon as possible.

  Your name or that of your company:

  To get in touch with you, leave us an email or a telephone (or both separated by a comma):

  If you want to leave us an indication, do it here:

  Attach the documents that you deem appropriate, for heavy files use a link to the cloud:  With the sole purpose of being able to provide the requested service, before sending us the request with the data that it includes, and in compliance with current legislation, you must read, understand and give your consent to the terms of use of the information and conditions of our service:

  I accept the terms of use of the information and conditions of our service.