COMPLETE PREPARATION OF PUBLIC BIDDING OF SPAIN FOR FOREIGN COMPANIES

Advice for foreign companies in public bidding in Spain

Licitación publica en Europa: España – Grecia

(Public tender in Europe: Spain – Greece)

Δημόσια δημοπρασία στην Ευρώπη: Ισπανία – Ελλάδα

Οι δημόσιες συμβάσεις στην Ισπανία αντιπροσωπεύουν μεταξύ 10% και 20% του ισπανικού ΑΕΠ, επομένως έχει αναμφισβήτητη σημασία στην οικονομία και υπάρχουν πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Σχεδόν το 34% των κρατικών συμβάσεων συμμετέχει μόνο μία εταιρεία και στο 65% των συμβάσεων υπάρχουν 3 ή λιγότεροι συμμετέχοντες. Οι αριθμοί αυτοί καθιστούν την Ισπανία μία από τις ευρωπαϊκές χώρες με τη μικρότερη συμμετοχή των εταιρειών σε δημόσιες προσφορές και μια ευκαιρία για τις ξένες εταιρείες να συνάψουν σύμβαση με τον ισπανικό δημόσιο τομέα, αποκτώντας τις συμβάσεις τους μέσω δημόσιας προσφοράς.

Παρακάτω παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στην Ισπανία, σχετικά με το είδος της δημόσιας διοίκησης, τον τύπο της σύμβασης, τα δημόσια έργα, τις υπηρεσίες ή την προμήθεια, με το ποσό.

Licitación publica en Europa: España – Grecia

La contratación pública de España representa entre el 10% y el 20% del PIB español, por lo que tiene una innegable relevancia en la economía, y son numerosas las oportunidades de negocio para las empresas de Grecia.

Casi un 34% de los contratos estatales solo participa una empresa y en un 65% de los contratos hay 3 o menos participantes. Estas cifras convierten a España en uno de los países europeos con menor participación de empresas en las licitaciones públicas, y una oportunidad para que empresas extranjeras puedan contratar con el Sector Público Español, consiguiendo sus contratos mediante licitación pública.

A continuación, se muestran datos de los contratos públicos de España, relacionando el tipo de administración pública, el tipo de contrato, de obra pública, de servicios o de suministro, con el importe.

Public tender in Europe: Spain – Greece

Public procurement in Spain represents between 10% and 20% of Spanish GDP, so it has an undeniable relevance in the economy, and there are numerous business opportunities for greek companies.

Almost 34% of state contracts only one company participates and in 65% of the contracts there are 3 or fewer participants. These figures make Spain one of the European countries with the lowest participation of companies in public tenders, and an opportunity for foreign companies to contract with the Spanish Public Sector, obtaining their contracts through public bidding.

Below, we show data on public contracts in Spain, relating the type of public administration, the type of contract, public works, services or supply, with the amount.

ESTADO CENTRAL

AUTONÓMICO - COMUNIDADES

LOCAL - AYUNTAMIENTOS

La propuesta que presenta el licitador en la licitación pública en España.

(The proposal presented by the bidder in the public tender in Spain.)

Η πρόταση που υποβάλλεται από μια εταιρεία σε δημόσιο διαγωνισμό είναι η προσφορά που κάνει η εν λόγω εταιρεία σε σχέση με τη ζήτηση που ζητείται στο δημόσιο διαγωνισμό, μπορεί να είναι εργασία, παροχή υπηρεσίας, εξυπηρέτηση προμήθειας κ.λπ.

Στην προσφορά, ο υποψήφιος μπορεί απλώς να αναφέρει το ποσό για το οποίο πρόκειται να εκτελέσει την εργασία, να παράσχει την υπηρεσία ή να εξυπηρετήσει την προμήθεια, ήτοι το λεγόμενο δημόσιο διαγωνισμό τύπου πλειστηριασμού ή επίσης, στην προσφορά που παρουσιάζει, επιπλέον της τιμής, να περιγράψει ποια χαρακτηριστικά έχουν εκείνη η εργασία, την υπηρεσία ή την προσφερόμενη προσφορά, δηλαδή αυτό που είναι γνωστό ως δημόσιος διαγωνισμός.

Οι πληροφορίες που αποτελούν την πρόταση μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες, τις διοικητικές, νομικές, επαγγελματικές και εξουσιοδοτικές τεκμηρίωσης, καθώς και την τεκμηρίωση σχετικά με την οικονομική προσφορά και την τεχνική μελέτη.

Τα έγγραφα που συλλέγουν τις πληροφορίες που προσφέρει η εταιρεία, τόσο η οικονομική πρόταση όσο και η τεχνική πρόταση (καρπός της τεχνικής μελέτης), εγγράφονται σε φακέλους και οι φάκελοι αυτοί, μαζί με τα έγγραφα διαγωνισμού εντός, κατατίθενται την εγγραφή της Αναθέτουσας Αρχής.

Είναι πολύ σημαντικό να γράψετε σχολαστικά όλα τα έγγραφα υποβολής προσφορών και να φτιάξετε τους φακέλους όπως καθορίζονται στα έγγραφα υποβολής προσφορών, διότι αν παραβούμε οποιαδήποτε ρήτρα αυτών, η προσφορά μας θα αποκλειστεί από τη διαδικασία δημοσίων διαγωνισμών, χάνοντας όλες τις επιλογές που θα απονεμηθούν της σύμβασης έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών.

Όλο και περισσότερες προσφορές δημόσιων υπηρεσιών υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω ηλεκτρονικής προσφοράς. Τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά είναι ταυτοχρόνως πανομοιότυπα με εκείνα που παρουσιάζονται φυσικά στο μητρώο ή ταχυδρομικά, εκτός εάν σε ηλεκτρονική προσφορά οι φάκελοι είναι εικονικοί. Είναι εξίσου απαραίτητο να γνωρίζουμε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όπως η σωστή διαμόρφωση της ηλεκτρονικής συσκευής, ακόμη και αν η ηλεκτρονική πλατφόρμα συμβάσεων του δημόσιου τομέα δημιουργεί προβλήματα.

La propuesta que presenta una empresa en una licitación pública, es la oferta que dicha empresa realiza en relación a la demanda que se solicita en la licitación pública, puede ser una realizar una obra, prestar un servicio, servir un suministro, etc…

En la oferta, el licitador puede simplemente indicar el importe por el cual va a realizar la obra, prestar el servicio o servir el suministro, que es lo que se conoce como licitación pública tipo subasta, o también, en la oferta que presente, además del precio, describir qué características tiene esa obra, ese servicio o ese suministro ofrecido, que es lo que se conoce como concurso público.

La información que compone la proposición se puede dividir en dos grupos, la documentación administrativa, jurídica, profesional y habilitante, y la documentación relativa a la oferta económica y estudio técnico.

Los documentos que recogen la información que la empresa ofrece, tanto la proposición económica, como la proposición técnica (fruto del estudio técnico), se introducen en sobres, y estos sobres, junto con los documentos de la licitación en su interior,  se depositan en el registro del Órgano de Contratación.

Es importantísimo redactar meticulosamente todos los documentos de la licitación y hacer los sobres según se establezca en los pliegos de la licitación, ya que si incumplimos alguna cláusula de estos, nuestra oferta será excluida del proceso de licitación pública, perdiendo todas las opciones de resultar adjudicatarios del contrato de obras, servicios o suministro.

Cada vez más licitaciones públicas de servicios se tramitan mediante licitación electrónica. Los documentos a presentar de forma electrónica son en su mayoría idénticos a los que se presentan de forma física en el registro o por correo postal, salvo que en una licitación electrónica los sobres son virtuales. Es igual de necesario conocer el procedimiento de presentación electrónica de las ofertas en contratos de servicios, como disponer del dispositivo electrónico correctamente configurado, aun así, la plataforma de contratación electrónica del sector público suele dar problemas.

The proposal presented by a company in a public tender, is the offer that said company makes in relation to the demand that is requested in the public tender, may be a work, provide a service, serve a supply, etc …

In the offer, the bidder can simply indicate the amount for which he will perform the work, provide the service or serve the supply, which is what is known as a public tender type auction, or also, in the offer presented, in addition of the price, describe what characteristics that work has, that service or that supply offered, which is what is known as a public tender.

The information that composes the proposal can be divided into two groups, the administrative, legal, professional and enabling documentation, and the documentation related to the economic offer and technical study.

The documents that collect the information that the company offers, both the economic proposal, and the technical proposal (the result of the technical study), are placed in envelopes, and these envelopes, together with the tender documents inside, are deposited in the registry of the Contracting Authority.

It is very important to write meticulously all the bidding documents and make the envelopes as established in the tender documents, because if we fail to comply with any clause of these, our bid will be excluded from the bidding process, losing all options of being awarded of the works, services or supply contract.

More and more public services bids are processed through electronic bidding. The documents to be submitted electronically are mostly identical to those presented physically in the register or by mail, except that in an electronic tender the envelopes are virtual. It is equally necessary to know the procedure of electronic presentation of offers in service contracts, such as having the electronic device properly configured, even so, the electronic procurement platform of the public sector usually gives problems.

SERVICIO DE PREPARACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA

(SERVICE FOR THE PREPARATION OF PUBLIC BIDS IN SPAIN)

Κάθε δημόσιος διαγωνισμός στην Ισπανία απαιτεί την υποβολή διαφορετικής και ειδικής τεκμηρίωσης.

Προκειμένου να γνωρίσει όσο το δυνατόν πληρέστερα την προσφορά και τους όρους της, η ομάδα μας θα αναλύσει όλη την τεκμηρίωση του διαγωνισμού και από εκεί θα είναι υπεύθυνη για την ορθή προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων για το διαγωνισμό.

Συμβουλεύουμε και προετοιμάζουμε σωστά όλα τα έγγραφα της δημόσιας προσφοράς υπηρεσιών:

 • PDF τεκμηρίωση φακέλων για την υποβολή εγγράφων και προτάσεων στο διαγωνισμό.
 • PDF τεκμηρίωση των δεικτών, δηλώσεις, οικονομική φερεγγυότητα, τεχνική φερεγγυότητα, εγγυήσεις κλπ …
 • Σας συμβουλεύουμε στη μελέτη της οικονομικής προσφοράς και προετοιμάζουμε την οικονομική πρόταση.
 • Σας συμβουλεύουμε στην τεχνική μελέτη της υπηρεσίας και προετοιμάζουμε την τεχνική τεκμηρίωση για να σας παρουσιάσουμε.

Cada licitación pública en España, requiere presentar una documentación distinta y específica.

Con el fin de conocer al máximo la licitación y sus condicionantes, nuestro equipo analizará toda la documentación de la licitación pública, y a partir de ahí, se encargará de elaborar correctamente todos los documentos necesarios para la licitación pública.

Le asesoramos y preparamos todos documentos de la licitación pública de servicios de forma correcta:

 • Documentación PDF de sobres de presentación de documentos y propuestas en la licitación.
 • Documentación PDF de Índices, declaraciones, solvencia económica, solvencia técnica, garantías etc…
 • Le asesoramos en el estudio de la oferta económica y le preparamos la proposición económica.
 • Le asesoramos en el estudio técnico del servicio y le preparamos la documentación técnica a presentar.

Each public tender in Spain, requires presenting a different and specific documentation.

In order to get to know the bidding process and its conditions, our team will analyze all the documentation of the public tender, and from there, it will be in charge of correctly elaborating all the necessary documents for the public bidding.

We advise and prepare all documents of the public tender of services correctly:

 • PDF documentation of envelopes for the presentation of documents and proposals in the tender.
 • PDF documentation of indices, declarations, economic solvency, technical solvency, guarantees etc …
 • We advise you in the study of the economic offer and we prepare the economic proposal.
 • We advise you on the technical study of the service and prepare the technical documentation to present.

SEGURIDAD DE PRESENTAR CORRECTAMENTE LICITACIÓN EN ESPAÑA

(SECURITY TO SUBMIT CORRECTLY TENDER IN SPAIN)

Η παρουσίαση όλων των εγγράφων της προσφοράς υπηρεσιών είναι συχνά περίπλοκη, υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις, τόσο τεχνικές όσο και οικονομικές, ώστε να παραβλέψουμε ορισμένες από αυτές είναι εύκολες και οι συνέπειές τους ατυχείς, καθώς η εταιρεία θα αποκλειστεί από την προσφορά της υπηρεσίας .

Η υπηρεσία μας για την προετοιμασία δημοσίων διαγωνισμών για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προσαρμόζεται στην προσφορά στην οποία επιθυμείτε να υποβάλλετε προσφορά, τόσο στο τμήμα της οικονομικής τεκμηρίωσης όσο και στο τεχνικό φάκελο εάν είναι απαραίτητο. Προετοιμάζουμε όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση, προσαρμόζοντας τις προϋποθέσεις της δημόσιας προσφοράς υπηρεσιών που υποδεικνύετε και τις απαιτήσεις που μας διαβιβάζετε, θα σας συμβουλέψουμε να πάρετε τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας.

Presentar toda la documentación de la licitación de servicios es en muchas ocasiones complicado, existen muchos condicionantes, tanto técnicos como económicos, por lo que pasar por alto alguno de ellos es fácil y sus consecuencias lamentables, pues la empresa quedaría excluida de la licitación del servicio.

Nuestro servicio de preparación de licitaciones públicas de contratos de servicios se adapta a la licitación a la que usted desee presentar una oferta, tanto en la parte de la documentación económica como la documentación técnica si fuera necesario. Preparamos toda la documentación necesaria, ajustándonos a las condiciones de la licitación pública de servicios que nos indique y a las exigencias que usted nos transmita, le vamos a asesorar para conseguir el contrato público del servicio.

Presenting all the documentation of the tender for services is often complicated, there are many constraints, both technical and economic, so to ignore any of them is easy and its unfortunate consequences, as the company would be excluded from the tender of the service .

Our service of preparation of public bids for service contracts is adapted to the bidding process to which you wish to submit an offer, both in the part of the economic documentation and the technical documentation if necessary. We prepare all the necessary documentation, adjusting to the conditions of the public bidding for services that you indicate and to the requirements that you transmit to us, we will advise you to get the public contract of the service.

PRESENTAR UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA EN ESPAÑA

(SUBMIT AN ELECTRONIC TENDER IN SPAIN)

Η κρατική συμβαλλόμενη πλατφόρμα ή ο δημόσιος τομέας επιτρέπει την προετοιμασία και την υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών από τον υποψήφιο, πολλοί φορείς δημόσιων συμβάσεων απαιτούν αυτή να είναι η μορφή παρουσίασης των προσφορών τους στις δημόσιες συμβάσεις στην Ισπανία. Η παρουσίαση όλων των εγγράφων του ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι συχνά περίπλοκη, υπάρχουν πολλές συνθήκες, οι οποίες συνήθως δίνονται την τελευταία στιγμή, οπότε αγνοείται ότι οποιοδήποτε από αυτά είναι εύκολο και οι συνέπειές του ατυχείς, καθώς η προσφέρουσα εταιρεία θα αποκλείεται. Κάθε ηλεκτρονικό διαγωνισμό απαιτεί την υποβολή διαφορετικής και ειδικής τεκμηρίωσης. Η ομάδα μας μπορεί να σας βοηθήσει να προετοιμάσετε σωστά όλες τις ηλεκτρονικές δημόσιες προσφορές και να σας καθοδηγήσει για το πώς πρέπει να υποβάλετε την προσφορά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας.

La Plataforma de Contratación del Estado, o Sector Público, permite la preparación y presentación de ofertas electrónicas por parte del licitador, muchos órganos de contratación pública exigen que esta sea la forma de presentación de sus ofertas en los contratos públicos en España. Presentar toda la documentación de la licitación electrónica es en muchas ocasiones complicado, existen muchos condicionantes, que se suelen dar a ultima hora, por lo que pasar por alto alguno de ellos es fácil y sus consecuencias lamentables, pues la empresa licitadora quedaría excluida. Cada licitación pública electrónica, requiere presentar una documentación distinta y específica. Nuestro equipo le puede ayudar a preparar toda la documentación de la licitación pública electrónica de forma correcta, y guiarle en como debe presentar la oferta mediante su ordenador.

The Contracting Platform of the State, or Public Sector, allows the preparation and presentation of electronic offers by the bidder, many public procurement bodies demand that this be the form of presentation of their offers in public contracts in Spain. Presenting all the documentation of the electronic tender is often complicated, there are many constraints, which are usually given at the last minute, so to ignore any of them is easy and its consequences unfortunate, because the bidding company would be excluded. Each electronic public tender requires the presentation of different and specific documentation. Our team can help you prepare all the documentation of the electronic public tender correctly, and guide you on how to present the offer through your computer.

¿QUÉ LE OFRECEMOS?

(WHAT DO WE OFFER?)

 • Εμπειρία στην υποβολή δημοσίων προσφορών για υπηρεσίες, προμήθειες και έργα σε όλη την Ισπανία.
 • Εμπειρία στην εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων στον δημόσιο τομέα σε όλη την Ισπανία.
 • Εμείς προσαρμόζουμε στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.
 • Δεν ζητάμε ασφάλιστρα αν είναι ο νικητής του διαγωνισμού.
 • Δεν προετοιμάζουμε την τεχνική ή οικονομική μελέτη του ίδιου διαγωνισμού για περισσότερες από μία εταιρείες.
 • Experiencia en la presentación de licitaciones públicas de servicios, suministro y obras en toda España.
 • Experiencia en la ejecución de contratos públicos al Sector Público de toda España.
 • Nos adaptamos a sus necesidades concretas.
 • No exigimos primas si resulta adjudicatario de la licitación pública.
 • No elaboramos el estudio técnico ni económico de la misma licitación para más de una empresa.
 • Experience in the presentation of public tenders for services, supply and works throughout Spain.
 • Experience in the execution of public contracts to the Public Sector of all Spain.
 • We adapt to your specific needs.
 • We do not demand premiums if the winner of the public tender.
 • We do not elaborate the technical or economic study of the same tender for more than one company.

EL TIEMPO DISPONIBLE ES MUY IMPORTANTE

(THE AVAILABLE TIME IS VERY IMPORTANT)

Η προθεσμία για την προετοιμασία όλων των εγγράφων δημόσιου διαγωνισμού στην Ισπανία είναι συνήθως περίπου 25 ημερολογιακές ημέρες, γι ‘αυτό είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να έχετε όσο χρόνο χρειάζεται για να ολοκληρώσετε Σπούδασε δημόσια προσφορά, τόσο στο τμήμα του διοικητικού και οικονομικού και τεχνικού φακέλου, αν ήταν απαραίτητο. Πριν από τη λήξη της θητείας, κανονικά η τεκμηρίωση του διαγωνισμού, μαζί με την τεχνική μελέτη, την τεχνική έκθεση, την έκθεση κλπ., Εφόσον χρειάζεται, παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή PDF.

El plazo para preparar toda la documentación de una licitación pública en España suele ser de unos 25 días naturales, por lo que es de vital importancia ponerse en contacto con nuestro equipo cuanto antes, con el objetivo de disponer del mayor tiempo posible para realizar un completo estudió de la licitación pública, tanto en su parte de documentación administrativa y económica como técnica si fuera necesario. Antes de que acabe el plazo, normalmente la documentación de la licitación, junto, si es el caso, con su estudio técnico, memoria técnica,  informe, etc… se entrega en formato PDF de forma online.

The deadline to prepare all the documentation of a public tender in Spain is usually about 25 calendar days, so it is vital to get in touch with our team as soon as possible, in order to have as much time as possible to complete a full studied the public bidding, both in its part of administrative and economic documentation and technical if necessary. Before the deadline, normally the documentation of the tender, together, if it is the case, with its technical study, technical report, report, etc … is delivered in PDF format online.

EL EQUIPO DE Tulicitacionpublica

(THE TEAM Tulicitacionpublica)

Η ομάδα μας αποτελείται από δύο τμήματα:

 • Τμήμα Τεχνικών Μελετών: Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες.
 • Τμήμα οικονομικής και διοικητικής μελέτης: ADE και Business Studies.

Έχουμε συσσωρεύσει μεγάλη εμπειρία στην πλήρη προετοιμασία των δημοσίων διαγωνισμών, ειδικεύτηκε στην προετοιμασία, ανάλυση και μελέτη προσφορών για δημόσιες εργασίες, υπηρεσίες και προμήθειες στον Δημόσιο Τομέα.

Nuestro equipo esta formado por dos departamentos:

 • Departamento de estudio técnico: Ingenieros y Arquitectos.
 • Departamento de estudio económico y administrativo: ADE y Ciencias Empresariales.

Hemos acumulado una amplia experiencia en la preparación completa de licitaciones públicas, nos hemos especializado en la elaboración, análisis y estudio de licitaciones de obras públicas, servicios y suministros al Sector Público.

We have accumulated extensive experience in the complete preparation of public tenders, we have specialized in the preparation, analysis and study of public works tenders, services and supplies to the Public Sector.
public tender spain foreign companies bidding bidder

Contact form to prepare public tender in Spain

We prepare the documentation for foreign companies.

If you prefer, you can consult us by WhatsApp, write to us atestudiotecnico@tulicitacionpublica.com or fill out the form below, we will contact you as soon as possible.

  Your name or that of your company:

  To get in touch with you, leave us an email or a telephone (or both separated by a comma):

  If you want to leave us an indication, do it here:

  Attach the documents that you deem appropriate, for heavy files use a link to the cloud:  With the sole purpose of being able to provide the requested service, before sending us the request with the data that it includes, and in compliance with current legislation, you must read, understand and give your consent to the terms of use of the information and conditions of our service:

  I accept the terms of use of the information and conditions of our service.