COMPLETE PREPARATION OF PUBLIC BIDDING OF SPAIN FOR FOREIGN COMPANIES

Advice for foreign companies in public bidding in Spain

Licitación publica en Europa: España – Polonia

(Public tender in Europe: Spain – Poland)

Przetarg publiczny w Europie: Hiszpania – Polska

Zamówienia publiczne w Hiszpanii stanowią od 10% do 20% hiszpańskiego PKB, dlatego mają niezaprzeczalne znaczenie dla gospodarki, a firmy w Polsce mają wiele możliwości biznesowych.

Prawie 34% kontraktów państwowych bierze udział tylko jedna firma, aw 65% kontraktów uczestniczy 3 lub mniej uczestników. Liczby te sprawiają, że Hiszpania jest jednym z krajów europejskich o najniższym udziale firm w przetargach publicznych i stanowi dla zagranicznych firm okazję do zawarcia umowy z hiszpańskim sektorem publicznym, uzyskując kontrakty w drodze przetargu publicznego.

Poniżej przedstawiamy dane dotyczące zamówień publicznych w Hiszpanii, odnoszące się do rodzaju administracji publicznej, rodzaju umowy, robót publicznych, usług lub dostaw, z kwotą.

Licitación publica en Europa: España – Polonia

La contratación pública de España representa entre el 10% y el 20% del PIB español, por lo que tiene una innegable relevancia en la economía, y son numerosas las oportunidades de negocio para las empresas de Polonia.

Casi un 34% de los contratos estatales solo participa una empresa y en un 65% de los contratos hay 3 o menos participantes. Estas cifras convierten a España en uno de los países europeos con menor participación de empresas en las licitaciones públicas, y una oportunidad para que empresas extranjeras puedan contratar con el Sector Público Español, consiguiendo sus contratos mediante licitación pública.

A continuación, se muestran datos de los contratos públicos de España, relacionando el tipo de administración pública, el tipo de contrato, de obra pública, de servicios o de suministro, con el importe.

Public tender in Europe: Spain – Poland

Public procurement in Spain represents between 10% and 20% of Spanish GDP, so it has an undeniable relevance in the economy, and there are numerous business opportunities for Poland companies.

Almost 34% of state contracts only one company participates and in 65% of the contracts there are 3 or fewer participants. These figures make Spain one of the European countries with the lowest participation of companies in public tenders, and an opportunity for foreign companies to contract with the Spanish Public Sector, obtaining their contracts through public bidding.

Below, we show data on public contracts in Spain, relating the type of public administration, the type of contract, public works, services or supply, with the amount.

ESTADO CENTRAL

AUTONÓMICO - COMUNIDADES

LOCAL - AYUNTAMIENTOS

La propuesta que presenta el licitador en la licitación pública en España.

(The proposal presented by the bidder in the public tender in Spain.)

Propozycja przedstawiona przez firmę w przetargu publicznym jest ofertą, którą ta spółka składa w związku z popytem wymaganym w przetargu publicznym, może być utworem, świadczyć usługę, obsługiwać dostawę itp.

W ofercie oferent może po prostu wskazać kwotę, za którą zamierza wykonać pracę, świadczyć usługę lub obsługiwać dostawę, co jest znane jako licytacja publiczna typu aukcyjnego, a także, w przedstawionej przez niego ofercie, dodatkowo ceny, opisz, jakie funkcje ma ta praca, ta usługa lub oferowana dostawa, czyli tak zwany przetarg publiczny.

Informacje, które składają się na wniosek, można podzielić na dwie grupy: dokumentację administracyjną, prawną, profesjonalną i umożliwiającą oraz dokumentację związaną z ofertą ekonomiczną i analizą techniczną.

Dokumenty, które zbierają informacje, które oferuje firma, zarówno oferta ekonomiczna, jak i techniczna (wynik badania technicznego), są wprowadzane do kopert, a koperty te wraz z dokumentami przetargowymi w środku są przechowywane w rejestracja instytucji zamawiającej.

Bardzo ważne jest, aby starannie napisać wszystkie dokumenty przetargowe i wykonać koperty zgodnie z dokumentami przetargowymi, ponieważ jeśli naruszymy którekolwiek z nich, nasza oferta zostanie wykluczona z publicznego przetargu, tracąc wszystkie opcje do przyznania zamówienia na roboty budowlane, usługi lub dostawy.

Coraz więcej przetargów na usługi publiczne jest przetwarzanych w drodze przetargów elektronicznych. Dokumenty składane elektronicznie są w większości identyczne z dokumentami przedstawionymi fizycznie w rejestrze lub pocztą, chyba że w przetargu elektronicznym koperty są wirtualne. Równie konieczna jest znajomość procedury elektronicznej prezentacji ofert w umowach o świadczenie usług, takich jak prawidłowe skonfigurowanie urządzenia elektronicznego, jednak elektroniczna platforma kontraktacyjna sektora publicznego zwykle powoduje problemy.

La propuesta que presenta una empresa en una licitación pública, es la oferta que dicha empresa realiza en relación a la demanda que se solicita en la licitación pública, puede ser una realizar una obra, prestar un servicio, servir un suministro, etc…

En la oferta, el licitador puede simplemente indicar el importe por el cual va a realizar la obra, prestar el servicio o servir el suministro, que es lo que se conoce como licitación pública tipo subasta, o también, en la oferta que presente, además del precio, describir qué características tiene esa obra, ese servicio o ese suministro ofrecido, que es lo que se conoce como concurso público.

La información que compone la proposición se puede dividir en dos grupos, la documentación administrativa, jurídica, profesional y habilitante, y la documentación relativa a la oferta económica y estudio técnico.

Los documentos que recogen la información que la empresa ofrece, tanto la proposición económica, como la proposición técnica (fruto del estudio técnico), se introducen en sobres, y estos sobres, junto con los documentos de la licitación en su interior,  se depositan en el registro del Órgano de Contratación.

Es importantísimo redactar meticulosamente todos los documentos de la licitación y hacer los sobres según se establezca en los pliegos de la licitación, ya que si incumplimos alguna cláusula de estos, nuestra oferta será excluida del proceso de licitación pública, perdiendo todas las opciones de resultar adjudicatarios del contrato de obras, servicios o suministro.

Cada vez más licitaciones públicas de servicios se tramitan mediante licitación electrónica. Los documentos a presentar de forma electrónica son en su mayoría idénticos a los que se presentan de forma física en el registro o por correo postal, salvo que en una licitación electrónica los sobres son virtuales. Es igual de necesario conocer el procedimiento de presentación electrónica de las ofertas en contratos de servicios, como disponer del dispositivo electrónico correctamente configurado, aun así, la plataforma de contratación electrónica del sector público suele dar problemas.

The proposal presented by a company in a public tender, is the offer that said company makes in relation to the demand that is requested in the public tender, may be a work, provide a service, serve a supply, etc …

In the offer, the bidder can simply indicate the amount for which he will perform the work, provide the service or serve the supply, which is what is known as a public tender type auction, or also, in the offer presented, in addition of the price, describe what characteristics that work has, that service or that supply offered, which is what is known as a public tender.

The information that composes the proposal can be divided into two groups, the administrative, legal, professional and enabling documentation, and the documentation related to the economic offer and technical study.

The documents that collect the information that the company offers, both the economic proposal, and the technical proposal (the result of the technical study), are placed in envelopes, and these envelopes, together with the tender documents inside, are deposited in the registry of the Contracting Authority.

It is very important to write meticulously all the bidding documents and make the envelopes as established in the tender documents, because if we fail to comply with any clause of these, our bid will be excluded from the bidding process, losing all options of being awarded of the works, services or supply contract.

More and more public services bids are processed through electronic bidding. The documents to be submitted electronically are mostly identical to those presented physically in the register or by mail, except that in an electronic tender the envelopes are virtual. It is equally necessary to know the procedure of electronic presentation of offers in service contracts, such as having the electronic device properly configured, even so, the electronic procurement platform of the public sector usually gives problems.

SERVICIO DE PREPARACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA

(SERVICE FOR THE PREPARATION OF PUBLIC BIDS IN SPAIN)

Każda oferta publiczna w Hiszpanii wymaga przedstawienia innej i określonej dokumentacji.

Aby w pełni poznać ofertę i jej warunki, nasz zespół przeanalizuje całą dokumentację przetargu publicznego, a następnie będzie odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do przetargu publicznego.

Prawidłowo doradzamy i przygotowujemy wszystkie dokumenty przetargu publicznego na usługi:

 • Dokumentacja PDF kopert do składania dokumentów i wniosków w ofercie.
 • Dokumentacja PDF wskaźników, deklaracji, wypłacalności gospodarczej, wypłacalności technicznej, gwarancji itp.
 • Doradzamy w badaniu oferty ekonomicznej i przygotowujemy propozycję ekonomiczną.
 • Doradzamy w badaniu technicznym usługi i przygotowujemy dokumentację techniczną do przedstawienia.

Cada licitación pública en España, requiere presentar una documentación distinta y específica.

Con el fin de conocer al máximo la licitación y sus condicionantes, nuestro equipo analizará toda la documentación de la licitación pública, y a partir de ahí, se encargará de elaborar correctamente todos los documentos necesarios para la licitación pública.

Le asesoramos y preparamos todos documentos de la licitación pública de servicios de forma correcta:

 • Documentación PDF de sobres de presentación de documentos y propuestas en la licitación.
 • Documentación PDF de Índices, declaraciones, solvencia económica, solvencia técnica, garantías etc…
 • Le asesoramos en el estudio de la oferta económica y le preparamos la proposición económica.
 • Le asesoramos en el estudio técnico del servicio y le preparamos la documentación técnica a presentar.

Each public tender in Spain, requires presenting a different and specific documentation.

In order to get to know the bidding process and its conditions, our team will analyze all the documentation of the public tender, and from there, it will be in charge of correctly elaborating all the necessary documents for the public bidding.

We advise and prepare all documents of the public tender of services correctly:

 • PDF documentation of envelopes for the presentation of documents and proposals in the tender.
 • PDF documentation of indices, declarations, economic solvency, technical solvency, guarantees etc …
 • We advise you in the study of the economic offer and we prepare the economic proposal.
 • We advise you on the technical study of the service and prepare the technical documentation to present.

SEGURIDAD DE PRESENTAR CORRECTAMENTE LICITACIÓN EN ESPAÑA

(SECURITY TO SUBMIT CORRECTLY TENDER IN SPAIN)

Przedstawienie całej dokumentacji przetargowej na usługi jest często skomplikowane, istnieje wiele warunków, zarówno technicznych, jak i ekonomicznych, więc przeoczenie niektórych z nich jest łatwe, a jego konsekwencje niefortunne, ponieważ firma zostałaby wykluczona z licytacji usługi .

Nasza usługa przygotowywania przetargów publicznych na umowy o świadczenie usług jest dostosowana do oferty, do której chcesz złożyć ofertę, zarówno w części dokumentacji ekonomicznej, jak i dokumentacji technicznej, jeśli to konieczne. Przygotowujemy całą niezbędną dokumentację, dostosowując się do warunków publicznej licytacji usług, które wskazujesz, oraz do wymagań, które nam przekazujesz, doradzimy ci zawarcie umowy o świadczenie usług publicznych.

Presentar toda la documentación de la licitación de servicios es en muchas ocasiones complicado, existen muchos condicionantes, tanto técnicos como económicos, por lo que pasar por alto alguno de ellos es fácil y sus consecuencias lamentables, pues la empresa quedaría excluida de la licitación del servicio.

Nuestro servicio de preparación de licitaciones públicas de contratos de servicios se adapta a la licitación a la que usted desee presentar una oferta, tanto en la parte de la documentación económica como la documentación técnica si fuera necesario. Preparamos toda la documentación necesaria, ajustándonos a las condiciones de la licitación pública de servicios que nos indique y a las exigencias que usted nos transmita, le vamos a asesorar para conseguir el contrato público del servicio.

Presenting all the documentation of the tender for services is often complicated, there are many constraints, both technical and economic, so to ignore any of them is easy and its unfortunate consequences, as the company would be excluded from the tender of the service .

Our service of preparation of public bids for service contracts is adapted to the bidding process to which you wish to submit an offer, both in the part of the economic documentation and the technical documentation if necessary. We prepare all the necessary documentation, adjusting to the conditions of the public bidding for services that you indicate and to the requirements that you transmit to us, we will advise you to get the public contract of the service.

PRESENTAR UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA EN ESPAÑA

(SUBMIT AN ELECTRONIC TENDER IN SPAIN)

Państwowa platforma zamawiania lub sektor publiczny umożliwia przygotowanie i złożenie ofert elektronicznych przez oferenta, wiele organów zamówień publicznych wymaga, aby była to forma prezentacji ich ofert w zamówieniach publicznych w Hiszpanii. Przedstawienie całej dokumentacji przetargu elektronicznego jest często skomplikowane, istnieje wiele warunków, które zwykle podaje się w ostatniej chwili, więc zignorowanie któregokolwiek z nich jest łatwe, a jego konsekwencje niefortunne, ponieważ firma licytująca zostałaby wykluczona. Każda elektroniczna oferta publiczna wymaga złożenia innej i określonej dokumentacji. Nasz zespół może pomóc w prawidłowym przygotowaniu całej elektronicznej dokumentacji przetargu publicznego i doradzić, jak złożyć ofertę za pomocą komputera.

La Plataforma de Contratación del Estado, o Sector Público, permite la preparación y presentación de ofertas electrónicas por parte del licitador, muchos órganos de contratación pública exigen que esta sea la forma de presentación de sus ofertas en los contratos públicos en España. Presentar toda la documentación de la licitación electrónica es en muchas ocasiones complicado, existen muchos condicionantes, que se suelen dar a ultima hora, por lo que pasar por alto alguno de ellos es fácil y sus consecuencias lamentables, pues la empresa licitadora quedaría excluida. Cada licitación pública electrónica, requiere presentar una documentación distinta y específica. Nuestro equipo le puede ayudar a preparar toda la documentación de la licitación pública electrónica de forma correcta, y guiarle en como debe presentar la oferta mediante su ordenador.

The Contracting Platform of the State, or Public Sector, allows the preparation and presentation of electronic offers by the bidder, many public procurement bodies demand that this be the form of presentation of their offers in public contracts in Spain. Presenting all the documentation of the electronic tender is often complicated, there are many constraints, which are usually given at the last minute, so to ignore any of them is easy and its consequences unfortunate, because the bidding company would be excluded. Each electronic public tender requires the presentation of different and specific documentation. Our team can help you prepare all the documentation of the electronic public tender correctly, and guide you on how to present the offer through your computer.

¿QUÉ LE OFRECEMOS?

(WHAT DO WE OFFER?)

 • Doświadczenie w prezentacji przetargów publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane w całej Hiszpanii.
 • Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych dla sektora publicznego w całej Hiszpanii.
 • Dostosowujemy się do twoich konkretnych potrzeb.
 • Nie żądamy premii, jeśli wygra przetarg publiczny.
 • Nie przygotowujemy analizy technicznej lub ekonomicznej tej samej oferty dla więcej niż jednej firmy.
 • Experiencia en la presentación de licitaciones públicas de servicios, suministro y obras en toda España.
 • Experiencia en la ejecución de contratos públicos al Sector Público de toda España.
 • Nos adaptamos a sus necesidades concretas.
 • No exigimos primas si resulta adjudicatario de la licitación pública.
 • No elaboramos el estudio técnico ni económico de la misma licitación para más de una empresa.
 • Experience in the presentation of public tenders for services, supply and works throughout Spain.
 • Experience in the execution of public contracts to the Public Sector of all Spain.
 • We adapt to your specific needs.
 • We do not demand premiums if the winner of the public tender.
 • We do not elaborate the technical or economic study of the same tender for more than one company.

EL TIEMPO DISPONIBLE ES MUY IMPORTANTE

(THE AVAILABLE TIME IS VERY IMPORTANT)

Termin przygotowania całej dokumentacji przetargu publicznego w Hiszpanii wynosi zwykle około 25 dni kalendarzowych, dlatego bardzo ważne jest, aby skontaktować się z naszym zespołem tak szybko, jak to możliwe, aby mieć jak najwięcej czasu na wypełnienie Studiował przetargi publiczne, w razie potrzeby w swojej części dokumentacji administracyjnej, ekonomicznej i technicznej. Przed końcem terminu zazwyczaj dokumentacja przetargowa wraz z badaniem technicznym, raportem technicznym, raportem itp. Jest dostarczana online w formacie PDF.

El plazo para preparar toda la documentación de una licitación pública en España suele ser de unos 25 días naturales, por lo que es de vital importancia ponerse en contacto con nuestro equipo cuanto antes, con el objetivo de disponer del mayor tiempo posible para realizar un completo estudió de la licitación pública, tanto en su parte de documentación administrativa y económica como técnica si fuera necesario. Antes de que acabe el plazo, normalmente la documentación de la licitación, junto, si es el caso, con su estudio técnico, memoria técnica,  informe, etc… se entrega en formato PDF de forma online.

The deadline to prepare all the documentation of a public tender in Spain is usually about 25 calendar days, so it is vital to get in touch with our team as soon as possible, in order to have as much time as possible to complete a full studied the public bidding, both in its part of administrative and economic documentation and technical if necessary. Before the deadline, normally the documentation of the tender, together, if it is the case, with its technical study, technical report, report, etc … is delivered in PDF format online.

EL EQUIPO DE Tulicitacionpublica

(THE TEAM Tulicitacionpublica)

Nasz zespół składa się z dwóch działów:

 • Dział badań technicznych: inżynierowie i architekci.
 • Wydział ekonomiczno-administracyjny: ADE i Business Studies.

Zgromadziliśmy bogate doświadczenie w kompletnym przygotowaniu przetargów publicznych, specjalizujemy się w przygotowaniu, analizie i badaniu ofert na roboty publiczne, usługi i dostawy dla sektora publicznego.

Nuestro equipo esta formado por dos departamentos:

 • Departamento de estudio técnico: Ingenieros y Arquitectos.
 • Departamento de estudio económico y administrativo: ADE y Ciencias Empresariales.

Hemos acumulado una amplia experiencia en la preparación completa de licitaciones públicas, nos hemos especializado en la elaboración, análisis y estudio de licitaciones de obras públicas, servicios y suministros al Sector Público.

We have accumulated extensive experience in the complete preparation of public tenders, we have specialized in the preparation, analysis and study of public works tenders, services and supplies to the Public Sector.
public tender spain foreign companies bidding bidder

Contact form to prepare public tender in Spain

We prepare the documentation for foreign companies.

If you prefer, you can consult us by WhatsApp, write to us atestudiotecnico@tulicitacionpublica.com or fill out the form below, we will contact you as soon as possible.

  Your name or that of your company:

  To get in touch with you, leave us an email or a telephone (or both separated by a comma):

  If you want to leave us an indication, do it here:

  Attach the documents that you deem appropriate, for heavy files use a link to the cloud:  With the sole purpose of being able to provide the requested service, before sending us the request with the data that it includes, and in compliance with current legislation, you must read, understand and give your consent to the terms of use of the information and conditions of our service:

  I accept the terms of use of the information and conditions of our service.